Tarieven

 • Uurtarief coaching en therapie: € 85,-
 • Afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Zie algemene voorwaarden
 • Tarieven zijn exclusief BTW (als de vergoeding niet via verzekeraar of gemeente verloopt)

Vergoedingen

Zorgverzekeringvergoeding bij Therapie
Via verschillende zorgverzekeraars komt u voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit de aanvullende verzekering. Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig. Je moet zelf de rekening bij je zorgverzekering in dienen. Check je eigen polis of kijk op www.de-nfg.nl voor meer informatie.

Ontknoping is zorgaanbieder voor de Gemeente Apeldoorn e.o.
Via een doorverwijzing van uw huisarts of het Centrum Jeugd en Gezin kan de behandeling voor uw kinderen tot 18 jaar, voor vergoeding in aanmerking komen. Dit werkt met een dienstverleningsopdracht (DVO)

Werkgevers
Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen dan wel werknemers ertegen te beschermen. Bij een hulpvraag die werk gerelateerd is, zijn werkgevers in veel gevallen bereid de kosten van een begeleidingstraject te vergoeden. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.

Sociaal tarief
Vergoed je zorgverzekering of je werkgever niet en kun je de kosten voor de sessies moeilijk zelf opbrengen? Overleg dan met Ontknoping over een verkort traject, een betalingsregeling of een aangepast sociaal tarief. Neem hiervoor gerust contact op.

Ontknoping staat geregistreerd bij

Ontknoping/Jelly Roose staat geregistreerd bij 

 • Beroepsvereniging NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg lidnr.8634

 • Vakgroep VPMW voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening

 • Koepelorganisatie RBCZ

 • Rosegarden Stichting voor Christelijke Psychosociaal Therapeuten

 • Raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn e.o. voor de Jeugdzorg


 • Kamer van Koophandel nr.68341628

 • AGB code: 90103710

 • AGB praktijkcode: 90063057

Ontknoping heeft een  beroeps- en bedrijfsverzekering, klacht en tucht regeling en heeft een verplichting tot intervisie en nascholing.  We werken met een behandelovereenkomst en intakeformulier. Voor  het onderwijs is het van belang te weten dat we met een modelovereenkomst van de belastingdienst werken en sta ik geregistreerd in het lerarenregister.

Verder is Ontknoping geregistreerd bij de SKJ, heeft het KIWA keurmerk en is geregistreerd bij het Klachtenportaal.

Privacyverklaring Ontknoping

Privacyverklaring Ontknoping

Ontknoping respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie is daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): Ontknoping  Praktijk Coaching & Therapie .

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Ontknoping. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen
 • BSN
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Gezondheidsgegevens/diagnoses
 • Onderwijs/dagbesteding

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Het kunnen indienen van een declaratie
 • Het opstellen van een begeleidingsplan
 • Het onderhouden van contact

Artikel 4 – Verstrekking aan derden

In het kader van efficiënte dienstverlening kan Ontknoping persoonsgegevens uitwisselen met derden. Voordat dit wordt gedaan wordt daarvoor (nogmaals) mondeling en/of schriftelijk toestemming gevraagd.

Artikel 5 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch dossier.

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via de website van Ontknoping.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 7 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de betrokkene wordt verdacht en waardoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 8 – Commerciële aanbiedingen

Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 – Contact

Voor vragen, verzoeken of overige informatie, kunt u contact opnemen met Ontknoping.

====